ZŠ a MŠ Třinec
Základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412
příspěvková organizace

Projekty v ZŠ a MŠ

Plakát, MAP IV.

Naše organizace je zapojena do projektu MAP

Název projektu: Místní akční plán IV v ORP Třinec

Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008286

Období realizace: 1.12.2023 – 31.12.2025

https://map.trinecko.cz

Prevence digitální propasti 2024

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. 

Nástroje pro oživení a odolnost.

Výše alokace finančních prostředků v letošním roce je pro školu 20 000 Kč. 

Národní plán obnovy, prevence digitální propasti Typ: PDF dokument, Velikost: 300.38 kB

Plakát, Prevence digitální propasti

Projekt JAK I pro školu

Plakát

Škola je účastníkem projektu JAK I pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec.  Zahájení projektu: 1. 7. 2023, ukončení projektu: 31. 12. 2025. Celková finanční částka v projektu: 1 334 250 Kč. Získaná finanční částka pro MŠ: 580 674,00 Kč, pro ZŠ: 533 951,00 Kč, pro ŠD: 219 625,00 Kč. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity:

 • MŠ: školní asistent, inovativní vzdělávání dětí, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání,
 • ZŠ: vzdělávání pedagogů, inovativní vzdělávání žáků, odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání,
 • ŠD: vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání.

Národní plán obnovy pro školy

digitalizujeme3

Škola je příjemcem finančních prostředků z Evropské unie.

Finanční prostředky obdržela ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost - na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Plakát pro rozkliknutí zde - https://www.edu.cz. Digitalizujeme školu zde - https://www.edu.cz/digitalizujeme/.

Doučování žáků škol

plakat_douc_n

Škola se účastní projektu v rámci podpory doučování z Národního plánu obnovy.

Období realizace: 01 - 08/2022, 09 - 12/2022 . Věstník MŠMT 08/2021 zde (279.49 kB), Věstník MŠMT 05/2022 zde (319.22 kB). Leták zde (174.08 kB).

ČŠI, Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022 zde (847.69 kB). Kritéria pro doučování zde (115.14 kB). Více informací zde - https://doucovani.edu.cz/.

Ovoce a zelenina do škol

školní projekt EUMléko do škol

Škola je zapojena do projektu již 8. rokem.

Spolupracujeme s Ovocentrem Valašské Meziříčí.

Více o projektu zde - https://www.ovocentrum.cz/.

Informace státního zemědělského intervenčního fondu pro školy zapojené do projektů "Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol" pro školní rok 2023/2024 zde: (1.29 MB)

Šablony III pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec

sablony_iii_n

Škola je účastníkem projektu MŠMT Šablony III pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec.  Zahájení projektu: 1. 9. 2021. Celková finanční částka v projektu: 629 416 Kč. Získaná finanční částka pro MŠ: 327 681,- Kč, pro ZŠ: 470 880,- Kč. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity:

MŠ:3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ pro obě MŠ,3.I/9 Projektový den ve výuce.

ZŠ:3.II/10 Kub pro žáky ZŠ – badatelský, 3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v Čj a M, 3.II/12 Projektový den ve výuce, 3.II/13 Projektový den mimo školu.

Modernizace odborných učeben ZŠ Kaštanová

logo

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, 11703 - Integrovaný regionální operační program, Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Identifikační číslo: 117D03G001630

Název akce (projektu): Modernizace odborných učeben ZŠ Kaštanová

Účastník: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Místo realizace: Třinec

Celkové zdroje: 5 000 000 Kč z toho: 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% ze státního rozpočtu, 10% hradí žadatel

Doba realizace projektu: 01. 09. 2020 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:

Modernizace stávající IT učebny – modernizace stávajícího vybavení (např. data projektor, PC pro žáky, nábytek), nakoupení nového vybavení (např. robotické učební pomůcky, výukový software) a drobné stavební úpravy (např. výměna oken a jejich zastínění, rozvody slaboproudu apod.).  Vybudování přírodovědné učebny (badatelny) – nakoupení vybavení (např. interaktivní dataprojektor, notebooky pro žáky, volně stojící nábytek, výukové pomůcky) a drobné stavební úpravy (např. vestavěný nábytek, vetší počet umyvadel, výměna oken a jejich zastínění, rozvody slaboproudu apod.)

Vybudování přírodovědné učebny – nakoupení vybavení (interaktivní tabule, tablety, volně stojící nábytek, výukové pomůcky) a drobné stavební úpravy (výměna oken a jejich zastínění)

Využití výše uvedených učeben a zakoupených pomůcek ve většině předmětů v souladu s platným RVP a ŠVP a příprava na plánovanou změnu RVP dle návrhu revizí RVP z roku 2018 v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Vybudování dvou odborných kabinetů k těmto odborným učebnám, kde půjde hlavně o nákup volně stojícího a vestavěného nábytku a zakoupení IT vybavení pro učitele těchto předmětů (např. multifunkční zařízení, notebook, monitor apod.).

Rekonstrukce skladu výukových pomůcek – tj. zajištění bezpečného a dostatečného prostoru úschovu pořízeného vybavení.

Vybudování školního poradenské pracoviště – vytvoření důstojného prostředí v aktuálně nevyužité místnosti školy pro standardní činnosti a náplně práce, kterým se poradenští pracovníci ve škole věnují (pořízení volně stojícího nábytku).

Konektivita školy – pořízení moderních aktivních prvků konektivity prioritně pro zabezpečení kvalitní WiFi sítě (access pointy, router) a dokoupení takového vybavení, které zajistí dodržení standardů konektivity dle podmínek výzvy a bude v souladu s projektem, který připravuje do stejné výzvy ZŠ církevní.

Výměna oken v dotčených prostorách projektu, tzn. v IT učebně, Přírodovědné učebně (badatelně), v přírodovědné učebně.

Zeleň kolem školy –  rekonstrukce současné zeleně, vytvoření záhonů zeleně, pořízení mobilní zeleně a výsadba vzrostlých stromů k zajištění druhové diverzity pro výukové i estetické účely.

Ozdravný pobyt s environmentálním programem pro děti a žáky ZŠ a MŠ, Kaštanová, Třinec

logologo

Žádost školy byla podána v rámci Národního programu Životního prostředí vyhlášeného prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 6/2019, v rámci programu Ozdravné pobyty-Národní síť EVVO-podpora denních a pobytových výukových programů a školení. Žádost byla schválena Rozhodnutím č. 1190600054.

Tento projekt je  spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Uznatelné náklady projektu pro pobyty žáků a dětí v roce 2021 a 2022 jsou 388 055 Kč.

Ozdravné pobyty proběhnou v lokalitě Strážek (okres Žďár nad Sázavou). V rámci ozdravných pobytů bude zrealizován environmentálně zaměřený program prostřednictvím lektorů kvalifikovaných v oblasti EVVO v objektu, který odpovídá hygienickým požadavkům svým umístěním i plošným komfortem, mikroklimatickými podmínkami. Stravování bude poskytnuto v souladu se zásadami zdravé výživy. Popis aktivit, počty žáků a harmonogram programu si můžete přečíst zd (5.85 MB)e.

DĚKUJEME MŽP ČR A SFŽP.

Odkaz na webové stránky MŽP www.mzp.cz. Odkaz na webové stránky SFŽP www.sfzp.cz.

Učení prožitkem

plakat_co_kryt3

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010869

Záměrem projektu je přeměna současného funkčního CO krytu tak, aby mohl být využíván jako interaktivní odborná učebna rozvíjející kompetence k přírodním vědám, technickým oborům a práci s digitálními technologiemi prostřednictvím prožitku a simulace. Realizace záměru obnáší pořízení mobilního vybavení a výukových pomůcek, softwarů, zajištění bezbariérovosti k překonání schodů a rekonstrukce sociálního zázemí. Nová odborná učebna bude odpovídat současnému vývoji a moderním výukovým metodám.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

Výše schválené podpory: 2 999 324,20 Kč

Doba realizace: 6. 12. 2018 - 31. 12. 2020

Ovoce a zelenina do škol

logoMléko do škol

Škola je zapojena do projektu již 7. rokem.

Spolupracujeme s Ovocentrem Valašské Meziříčí. Více o projektu zde - https://www.ovocentrum.cz

Environmentální prevence a zdraví pro děti a žáky ZŠ a MŠ, Kaštanová, Třinec

logologo

Projekt: „Environmentální prevence a zdraví pro děti a žáky ZŠ a MŠ, Kaštanová, Třinec“

Žádost školy byla podána v rámci Národního programu Životního prostředí vyhlášeného prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, výzva č. 13/2017, v rámci programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, aktualizované verze. Žádost byla schválena Rozhodnutím č. 60701762 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

2019 – realizace:

 • 42 žáků ZŠ, 11 dnů, 10 nocí, 26. 2. – 8. 3. 2019
 • 23 dětí MŠ, 6 dnů, 5 nocí, 3. 3. – 8. 3. 2019
 • Ubytování a stravování: Lesní penzion Podmitrov
 • Program EVVO: ekologická organizace Lipka
 • Doprava: Autoškola club Česká republika

Uznatelné náklady projektu pro pobyt žáků a dětí 26. 2. - 8. 3. 2019 a 3. 3. - 8. 3. 2019 byly v celkové výši 323 232, 50,- Kč. Příspěvek SFŽP je 208 250,- Kč. Rozdíl je 114 982,50,- Kč.

114 982,50,- Kč bylo hrazeno z finančních prostředků zřizovatele. Tzn., že na jednoho žáka/dítě město Třinec přispělo 1 769,- Kč.

Ozdravný pobyt v roce 2020:

 • 43 žáků ZŠ, 6 dnů, 5 nocí, 1.3. – 6.3.2020
 • 23 dětí MŠ, 6 dnů, 5 nocí, 1.3. – 6.3.2020
 • Ubytování a stravování: Lesní penzion Podmitrov
 • Program EVVO: ekologická organizace Lipka
 • Doprava: Hlawiczka Miroslav, Autobusová doprava, Vendryně

Uznatelné náklady projektu pro pobyt žáků a dětí 1.3. – 8. 3. 2020 byly v celkové výši 234 890,- Kč. Příspěvek SFŽP je 115 500,- Kč. Rozdíl je 119 390,- Kč.

119 390,- Kč bylo hrazeno z finančních prostředků zřizovatele. Tzn., že na jednoho žáka/dítě město Třinec přispělo 1 809,- Kč.

Děkujeme Státnímu fondu životního prostředí ČR a Statutárnímu městu Třinec.

Ozdravné pobyty proběhly v lokalitě Strážek (okres Žďár nad Sázavou). V rámci ozdravných pobytů byl zrealizován environmentálně zaměřený program prostřednictvím lektorů kvalifikovaných v oblasti EVVO (celkem 5 190 výukových hodin) a v objektu, který odpovídal hygienickým požadavkům svým umístěním i plošným komfortem, mikroklimatickými podmínkami. Stravování bylo poskytnuto v souladu se zásadami zdravé výživy. V rámci ozdravného pobytu byla převážná část výuky přesunuta do venkovních prostor, byl zajištěn dostatečný aktivní pobyt v přírodě.

Šablony II pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec.

plakat3_sablonyii

Škola je účastníkem projektu MŠMT Šablony II pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec.  Zahájení projektu: 1. 9. 2019. Celková finanční částka v projektu: 1 241 168 Kč. Získaná finanční částka pro MŠ: 509 864,- Kč, pro ZŠ: 470 880,- Kč, pro ŠD: 290 424,- Kč. Ukončení projektu: 31. 8. 2021. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity:

MŠ:2.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ pro obě MŠ,2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rámci matematické a polytechnické gramotnosti,2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ,2.I/15 Komunitně osvětová setkávání.

ZŠ:2.II/1 Školní asistent - personální podpora ZŠ,2.II/17 Klub pro žáky ZŠ – čtenářský a badatelský klub,2.II/18 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v Čj a M,2.II/19 Projektový den ve škole, 2.II/20 Projektový den mimo školu.

ŠD:2.V/1 Školní asistent – personální podpora ŠD.

Školní projekt z OVOCENTRA

školní projekt EUovocentrum2

Více informací o projektu, kterého se škola účastní již 6. rokem, zde (230.08 kB).

Místní akční plán II v ORP Třinec

logo

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963, Období realizace: 1.2.2018 - 31.1.2022, nositel:  město Třinec, Operační program: OP VVV
Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán II v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.
Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/

 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963,

Šablony pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec

Šablony pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec

Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec

Škola je účastníkem projektu MŠMT Šablony MŠ a ZŠ. Zahájení projektu: 1. 9. 2017. Získaná finanční částka za MŠ: 427 356,- Kč, získaná částka za ZŠ: 348 022,- Kč. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity: I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ pro obě MŠ, I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rámci matematické gramotnosti, I/2.4 Vzdělávání - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, II/2.6 Vzdělávání pedagogů v rámci čtenářské gramotnosti, II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v rámci čtenářské a matematické gramotnosti, II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ, II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, II/3.3 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v matematice a českém jazyku, II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ. Ukončení projektu: 31. 8. 2019.

Spoluprací k profesionalitě

logo2 (2)

Název projektu: Spoluprací k profesionalitě

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000516  

Do projektu jsou zapojeni všichni učitelé ZŠ.

Více o projektu se můžete dozvědět zde (152.05 kB).

 

Projekt CESTA

logo

Projekt CESTA, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569,

Učitelé MŠ Sosnová jsou účastníky projektu CESTA, který realizuje KVIC (Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti. Více o projektu a jeho realizaci se můžete dozvědět zde - https://www.kvic.cz/aktualita/7633/Nabidka_ucasti_v_projektu_CESTA_reg_cislo_CZ023680000160100000569.

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

logolink2

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

Projekt je realizován v prostorách MŠ Habrová. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního  rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p. o.

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostechRealizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostechRealizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostechRealizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

Ozdravný pobyt, Podmitrov, 1. - 11. 11. 2016

Již potřetí se žáci a děti Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, p.o. účastnili ozdravného pobytu v čistém prostředí Vysočiny v Lesním penzionu Podmitrov v rámci projektu „Za zdravím pro zdraví“. Listopadový jedenáctidenní pobyt žáků se nesl v duchu pátrání po rodinných předcích i v duchu řemesel. Žáci si vyzkoušeli, jaké to je být papírníkem – vyráběli si vlastní ruční papír a z něho přání, sedlákem, pekařem – pekli si vlastní svačinu, přadlenou – vytvořili si lněnou panenku, mlékařem, barvířem – pomocí přírodních barviv batikovali látku, včelařem – tvořili několik druhů svíček z včelího vosku. Také si vyráběli přívěsky na klíče, bambule, korálky, hrníčky s vlastními motivy, stavěli ze stavebnic. Mimo tyto činnosti žáci pobývali denně několik hodin venku, kde jim téměř denně přálo příjemné počasí. Formou soutěží a her si vyzkoušeli další zajímavé, někdy netradiční aktivity ve skupinách. Po celou dobu žáci sbírali za své aktivity razítka, která mohli ve směnném obchodě vyměnit za věcné ceny – učili se finanční gramotnosti. Tímto děkujeme za sponzorské dary, o které se postarali rodiče ze Sdružení rodičů Kaštanová z. s. Žáci se učili také informační a čtenářské gramotnosti – z různých textů, obrázků, scének zjišťovali podstatné informace a propojovali je do celků. Při různých formách a metodách práce rozvíjeli a posilovali klíčové kompetence – sociální a personální, komunikativní, k učení, k řešení problémů, pracovní i občanské. Průběh celého ozdravného pobytu se spoustou fotek si můžete prohlédnout na stránkách školy http://7zstrinec.cz/.

Za celý pedagogický tým Mgr. Martina Kišová

logo logo

Ozdravný pobyt byl proveden dle Fondem odsouhlasené dokumentace k projektu

logologo

"Moje cesta pro zdarví pro mateřskou školu II" ze dne 5. 5. 2016. Pobytu se účastnilo celkem 30 dětí mateřských škol společně se 4 pedagogickými pracovnicemi. 

Vzhledem k tomu, že žijeme v oblasti se značně zhoršenou kvalitou ovzduší, stanovili jsme si tyto hlavní cíle ozdravného pobytu:zlepšit odolnost organismu dětí, obohatit jejich poznatky z oblasti přírody a ekologie, prohloubit povědomí o významu životního prostředí pro člověka a vést k ochraně přírody.

Ozdravný pobyt byl zrealizován v areálu Lesního penzionu Podmitrov, který odpovídá svým umístěním, plošným komfortem, vybavením i mikroklimatickými podmínkami hygienickým požadavkům. 

Během pobytu byl realizován ekologický výukový program školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, nesoucí název „Ferda v přírodě“ v rozsahu 25 hodin. Monika Niedobová, vedoucí učitelka MŠ.

Více zde a zde.

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Také ve školním roce 2015/2016 je naše škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol. Balíčky ovoce a zeleniny dostávají žáci zdarma vždy v intervalu 14 dní, tzn. 2 - 3x měsíčně. Současně obdrží také informace k ovoci a zelenině.  Škola odebírá zboží z Ovocentrum Valašké Meziříčí.

Projekt Ovoce a zelenina do škol

Více informací zde - https://www.ovocentrum.cz/.

Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367

Město Třinec získalo dotaci  na realizaci projektu "Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367". Identifikační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/14.23045.

 „Zahrada v přírodním stylu MŠ Sosnová 367“, projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.     
www.sfzp.cz    www.opzp.cz

Žádost o poskytnutí dotace byla podána do Operačního programu Životní prostředí.

Prioritní osa: 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu (ERDF).

Oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.

Celkové výdaje projektu: 2 750 330,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: 454 960,- Kč

Dotace  OPŽP celkem: 2 65 832,- (90 % způsobilých výdajů)

z toho příspěvek ERDF/FS: 1 951 064,- Kč (85% způsobilých výdajů) 

spolufinancování ze SFŽP: 114 768,- Kč (5 % způsobilých výdajů)  

Vlastní podíl města: 229 537,- Kč (10% způsobilých výdajů)     

Realizace projektu: 2013- 9/2015, ZVA - 9/2016. Více se můžete dozvědět zde - https://www.trinecko.cz.

Ukázky ze vzhledu zahrady.

Ukázky ze vzhledu zahrady.Ukázky ze vzhledu zahrady.​​​​​​​

Ozdravný pobyt

státní fond životního prostředí

ministerstvo životního prostředí

Celkem 45 žáků 1. st. Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se zúčastnilo ve dnech 19. – 29. 1. 2015 ozdravného pobytu v středisku ekologické výchovy Chaloupky, Vysočina (oblast s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání ozdravného pobytu). Pobyt byl realizován se zaměřením na environmentální výchovu a na zlepšení zdravotního stavu žáků z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Lektory ekologických výukových programů v délce 44 hodin byli odborníci školského zařízení pro EVVO Lipka, Brno. 11 denní pobyt žáků se uskutečnil za finanční podpory 157 428 Kč SFŽP a města Třinec ve výši 30 000 Kč. Mgr. Iveta Hudzietzová

Fotografie z ozdravného pobytu zde.

Aktivní škola

logoTestování žáků školy i jejich kamarádů (paměťové testy, čtenářská gramotnost, volba povolání aj.) pro vlastní potřebu i zájem. Hesla žáci obdrželi od svých třídních učitelů.

Server pro podporu žáků základních a středních škol www.proskoly.cz.

Už si nešlapu na jazýček. Už šlapu jen po světě.

(Rozumíš mi? Rozumím ti. 2)

logoProjekt logopedické prevence plynule navazoval na projekt realizovaný v MŠ Sosnová a MŠ Habrová v r. 2013. Během r. 2014 získaly 2 p. učitelky osvědčení za absolvování 60-ti hodinového kurzu „Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství“. Byly realizovány náslechy v logopedické MŠ P. Bezruče v Třinci. Celoroční projekt nejen zlepšoval řečové dovednosti u dětí v MŠ, pomohl rovněž řečové nedostatečnosti u dětí vyhledávat. Došlo k prohloubení spolupráce mezi MŠ, rodiči i klinickou logopedkou Mgr. R. Kudelovou. V každé MŠ proběhla setkání s rodiči a s klinickou logopedkou, probíhaly individuální konzultace, praktické dílny. Učitelé i rodiče získali vědomosti k realizaci her vedoucích k rozvoji jazykového citu dětí, sluchového vnímání, rytmizace, jemné motoriky, paměti, rozvoje slovní zásoby atd. Byli seznamováni s cvičeními pro rozvoj řeči, s pomůckami, které jsou pro rozvoj řeči a odstraňování řečových poruch vhodné. 2 MŠ byly nově vybaveny interaktivními programy, odbornými knihami a publikacemi, obrazovým materiálem, pracovními listy, didaktickými pomůckami, hrami podporujícími komunikační schopnosti dětí. Tyto pomůcky využívají všechny učitelky MŠ, ať při individuální nebo skupinové práci s dětmi.

Projekt byl realizován za finanční podpory MŠMT ČR. 

Více se můžete dozvědět zde a zde.

Operační program vzdělávání ro konkurenceschopnost

logo2

Název programu: Operační program vzdělávání ro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0009

 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně.

Projekt si klade za cíl realizaci vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a online metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Matematika s chutí

Žáci 3. r. byli ve školním roce 2012/2013 zapojeni do projektu Matematika s chutí, jehož organizátorem byla ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, o. s.

Třeťáci se seznamovali s matematikou, především s geometrií, pomocí nejrůznějších pomůcek a dalších aktivit v projektu s názvem: Jsem třeťák, matematik a objevitel, autor: Mgr. Iveta Hudzietzová

Více o tomto projektu se můžete dozvědět zde - https://www.matematikaschuti.info/ i zde.

Ohlédnutí za projektem (závěrečné shrnutí) zde. - https://www.kalibro.cz/MsChOhlednuti.pdf Komentované výsledky projektu Matematika s chutí a vstupní testy zde - https://www.kalibro.cz/MsChVstupni2012.pdf. Komentované výsledky projektu a výstupní testy zde - https://www.kalibro.cz/MsChVystupni2013.pdf.

PROJEKT E - ŽIVOT

PROJEKT  E - ŽIVOTNaše škola se v letošním školním roce 2013/2014 zapojila do projektu E-ŽIVOT, který je zaměřený na prevenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V současnosti je tato oblast hodně podceňovaná, proto považujeme za důležité provádět mezi žáky pravidelnou osvětovou činnost. Projekt je realizován ve spolupráci s tiskovým mluvčím Policie ČR ve Frýdku–Místkupor. Mgr. Vlastimilem Starzykem. Popis projektu zde. (77.94 kB) Vedoucí projektu E-ŽIVOT je Mgr. Ilona Heczková

"Rozumíš mi? Rozumím ti."

Projekt pod tímto názvem se úspěšně zúčastnil výběrového řízení v získání finančních prostředku Ministerstva školství, mládeže a tělováchovy v rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013. Více se můžete dozvědět zde (51 kB).

OVOCE DO ŠKOL

ovoceTaké naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Tento projekt byl v ČR zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvních až pátých ročníků základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy. Fotografie dětí na úvodní stránce www.7zstrinec.cz.

Více se můžete dozvědět zde - https://ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx?aid=33. Plakát ovoce do škol zde (571.37 kB).

Sbíráme staré vysloužilé mobily

mobil1Chcete přispět k ochraně životního prostředí a ještě získat pro třídu nějaké peníze? Zapojte se s námi do projektu: Sbírej mobily. Informace k projektu zde - .

Sbírku ve škole má na starosti Mgr. Romana Halaksová. Mobily můžete odevzdat každý den během velké přestávky v kabinetě č. 121.

Rodiče vítáni

logoŠkola otevřená rodičům, rodiče otevření škole.

V současné době obnovujeme certifikaci.

Více informací zde - https://www.rodicevitani.cz/

EU peníze školám

euplakatnázev projektu: Individualizace výuky na ZŠ

realizace projektu: září 2011 - únor 2014

vyhlašovatel projektu: Mšmt ČR, více zde - https://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam

Klíčové aktivity projektu:

 • individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií,
 • individualizace výuky cizích jazyků,
 • individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti,
 • vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské, informační, matematické a jiné gramotnosti.

Partneři a projekty

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
jasno 28 °C 18 °C
čtvrtek 18. 7. polojasno 30/18 °C
pátek 19. 7. jasno 31/19 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 29/20 °C

Kvalita ovzduší

Aktuální kvalita ovzduší
2 - dobrá