Adresa: Kaštanová 412
739 61 Třinec
Tel.: +420 558 993 621
+420 558 993 622

skola@zsamskastanova.cz
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
MENU
ZŠ Kaštanová
MŠ Sosnová
MŠ Habrová
Úvodní stránkaProjekty v ZŠ a MŠ

Projekty v ZŠ a MŠ

Škola je příjemcem finančních prostředků z Evropské unie.

Finanční prostředky obdržela ze státního rozpočtu - Nástroje pro oživení a odolnost - na pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

Plakát pro rozkliknutí zde. Digitalizujeme školu zde.

Škola se účastní projektu v rámci podpory doučování z Národního plánu obnovy.

Období realizace: 01 - 08/2022, 09 - 12/2022 . Věstník MŠMT 08/2021 zde, Věstník MŠMT 05/2022 zde. Leták zde.

ČŠI, Průběžná zpráva o vyrovnávání nerovností ve vzdělávání ve školním roce 2021/2022 zde. Kritéria pro doučování zde. Více informací zde.

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Škola je zapojena do projektu již 8. rokem.

Spolupracujeme s Ovocentrem Valašské Meziříčí.

Více o projektu zde.

Škola je účastníkem projektu MŠMT Šablony III pro ZŠ a MŠ Kaštanová, Třinec.  Zahájení projektu: 1. 9. 2021. Celková finanční částka v projektu: 629 416 Kč. Získaná finanční částka pro MŠ: 327 681,- Kč, pro ZŠ: 470 880,- Kč. Z projektu budou především podpořeny tyto aktivity:

MŠ:3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ pro obě MŠ,3.I/9 Projektový den ve výuce.

ZŠ:3.II/10 Kub pro žáky ZŠ – badatelský, 3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v Čj a M, 3.II/12 Projektový den ve výuce, 3.II/13 Projektový den mimo školu.

Modernizace odborných učeben ZŠ Kaštanová

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, 11703 - Integrovaný regionální operační program, Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Identifikační číslo: 117D03G001630

Název akce (projektu): Modernizace odborných učeben ZŠ Kaštanová

Účastník: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Místo realizace: Třinec

Celkové zdroje: 5 000 000 Kč z toho: 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% ze státního rozpočtu, 10% hradí žadatel

Doba realizace projektu: 01. 09. 2020 – 31. 12. 2021

Cíl projektu:

Modernizace stávající IT učebny – modernizace stávajícího vybavení (např. data projektor, PC pro žáky, nábytek), nakoupení nového vybavení (např. robotické učební pomůcky, výukový software) a drobné stavební úpravy (např. výměna oken a jejich zastínění, rozvody slaboproudu apod.).  Vybudování přírodovědné učebny (badatelny) – nakoupení vybavení (např. interaktivní dataprojektor, notebooky pro žáky, volně stojící nábytek, výukové pomůcky) a drobné stavební úpravy (např. vestavěný nábytek, vetší počet umyvadel, výměna oken a jejich zastínění, rozvody slaboproudu apod.)

Vybudování přírodovědné učebny – nakoupení vybavení (interaktivní tabule, tablety, volně stojící nábytek, výukové pomůcky) a drobné stavební úpravy (výměna oken a jejich zastínění)

Využití výše uvedených učeben a zakoupených pomůcek ve většině předmětů v souladu s platným RVP a ŠVP a příprava na plánovanou změnu RVP dle návrhu revizí RVP z roku 2018 v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Vybudování dvou odborných kabinetů k těmto odborným učebnám, kde půjde hlavně o nákup volně stojícího a vestavěného nábytku a zakoupení IT vybavení pro učitele těchto předmětů (např. multifunkční zařízení, notebook, monitor apod.).

Rekonstrukce skladu výukových pomůcek – tj. zajištění bezpečného a dostatečného prostoru úschovu pořízeného vybavení.

Vybudování školního poradenské pracoviště – vytvoření důstojného prostředí v aktuálně nevyužité místnosti školy pro standardní činnosti a náplně práce, kterým se poradenští pracovníci ve škole věnují (pořízení volně stojícího nábytku).

Konektivita školy – pořízení moderních aktivních prvků konektivity prioritně pro zabezpečení kvalitní WiFi sítě (access pointy, router) a dokoupení takového vybavení, které zajistí dodržení standardů konektivity dle podmínek výzvy a bude v souladu s projektem, který připravuje do stejné výzvy ZŠ církevní.

Výměna oken v dotčených prostorách projektu, tzn. v IT učebně, Přírodovědné učebně (badatelně), v přírodovědné učebně.

Zeleň kolem školy –  rekonstrukce současné zeleně, vytvoření záhonů zeleně, pořízení mobilní zeleně a výsadba vzrostlých stromů k zajištění druhové diverzity pro výukové i estetické účely.

 

 

 Projekt:

„Ozdravný pobyt s environmentálním programem pro děti a žáky ZŠ a MŠ, Kaštanová, Třinec“

Žádost školy byla podána v rámci Národního programu Životního prostředí vyhlášeného prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 6/2019, v rámci programu Ozdravné pobyty-Národní síť EVVO-podpora denních a pobytových výukových programů a školení. Žádost byla schválena Rozhodnutím č. 1190600054.

Tento projekt je  spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Uznatelné náklady projektu pro pobyty žáků a dětí v roce 2021 a 2022 jsou 388 055 Kč.

Ozdravné pobyty proběhnou v lokalitě Strážek (okres Žďár nad Sázavou). V rámci ozdravných pobytů bude zrealizován environmentálně zaměřený program prostřednictvím lektorů kvalifikovaných v oblasti EVVO v objektu, který odpovídá hygienickým požadavkům svým umístěním i plošným komfortem, mikroklimatickými podmínkami. Stravování bude poskytnuto v souladu se zásadami zdravé výživy. Popis aktivit, počty žáků a harmonogram programu si můžete přečíst zde.

DĚKUJEME MŽP ČR A SFŽP.

Odkaz na webové stránky MŽP www.mzp.cz. Odkaz na webové stránky SFŽP www.sfzp.cz.

Učení prožitkem

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010869

 Záměrem projektu je přeměna současného funkčního CO krytu tak, aby mohl být využíván jako interaktivní odborná učebna rozvíjející kompetence k přírodním vědám, technickým oborům a práci s digitálními technologiemi prostřednictvím prožitku a simulace. Realizace záměru obnáší pořízení mobilního vybavení a výukových pomůcek, softwarů, zajištění bezbariérovosti k překonání schodů a rekonstrukce sociálního zázemí. Nová odborná učebna bude odpovídat současnému vývoji a moderním výukovým metodám.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

 Výše schválené podpory: 2 999 324,20 Kč

Doba realizace: 6. 12. 2018 - 31. 12. 2020

Ovoce a zelenina do škol

Mléko do škol

Škola je zapojena do projektu již 7. rokem.

Spolupracujeme s Ovocentrem Valašské Meziříčí. Více o projektu zde.

 

 

 

Projekt:: „Environmentální prevence a zdraví pro děti a žáky ZŠ a MŠ, Kaštanová, Třinec“

Žádost školy byla podána v rámci Národního programu Životního prostředí vyhlášeného prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, výzva č. 13/2017, v rámci programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, aktualizované verze. Žádost byla schválena Rozhodnutím č. 60701762 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

2019 – realizace:

  • 42 žáků ZŠ, 11 dnů, 10 nocí, 26. 2. – 8. 3. 2019
  • 23 dětí MŠ, 6 dnů, 5 nocí, 3. 3. – 8. 3. 2019
  • Ubytování a stravování: Lesní penzion Podmitrov
  • Program EVVO: ekologická organizace Lipka
  • Doprava: Autoškola club Česká republika

Uznatelné náklady projektu pro pobyt žáků a dětí 26. 2. - 8. 3. 2019 a 3. 3. - 8. 3. 2019 byly v celkové výši 323 232, 50,- Kč. Příspěvek SFŽP je 208 250,- Kč. Rozdíl je 114 982,50,- Kč.

114 982,50,- Kč bylo hrazeno z finančních prostředků zřizovatele. Tzn., že na jednoho žáka/dítě město Třinec přispělo 1 769,- Kč.

Ozdravný pobyt v roce 2020:

  • 43 žáků ZŠ, 6 dnů, 5 nocí, 1.3. – 6.3.2020
  • 23 dětí MŠ, 6 dnů, 5 nocí, 1.3. – 6.3.2020
  • Ubytování a stravování: Lesní penzion Podmitrov
  • Program EVVO: ekologická organizace Lipka
  • Doprava: Hlawiczka Miroslav, Autobusová doprava, Vendryně

Uznatelné náklady projektu pro pobyt žáků a dětí 1.3. – 8. 3. 2020 byly v celkové výši 234 890,- Kč. Příspěvek SFŽP je 115 500,- Kč. Rozdíl je 119 390,- Kč.

119 390,- Kč bylo hrazeno z finančních prostředků zřizovatele. Tzn., že na jednoho žáka/dítě město Třinec přispělo 1 809,- Kč.

Děkujeme Státnímu fondu životního prostředí ČR a Statutárnímu městu Třinec.

Ozdravné pobyty proběhly v lokalitě Strážek (okres Žďár nad Sázavou). V rámci ozdravných pobytů byl zrealizován environmentálně zaměřený program prostřednictvím lektorů kvalifikovaných v oblasti EVVO (celkem 5 190 výukových hodin) a v objektu, který odpovídal hygienickým požadavkům svým umístěním i plošným komfortem, mikroklimatickými podmínkami. Stravování bylo poskytnuto v souladu se zásadami zdravé výživy. V rámci ozdravného pobytu byla převážná část výuky přesunuta do venkovních prostor, byl zajištěn dostatečný aktivní pobyt v přírodě.

stránka: 1234
Tato stránka je vytištěna z webu www.7zstrinec.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki